Praktisk informasjon

Kulturskolen i Målselv er organisert innenfor Målselv kommunes enhet for Kultur og idrett. Kulturskolen er en aktiv kulturinstitusjon i Målselv. Her finner du praktisk informasjon om blant annet retningslinjer for opptak, personvern, skolerute og oppsigelse.

Hvem kan søke?

Kulturskolen i Målselv tar hovedsakelig opp barn og ungdom.
Voksne kan også søke, men vil ikke bli prioritert foran barn og ungdom.

Søknadsfrist

Hovedfrist 10. mai hvert år. Søknadsfrist for skoleåret 2018/19 er 8.juni. Søknader som kommer inn etter fristen settes på venteliste hvis det ikke er ledig plass. Digitalt søknadsskjema finner du her.

Hovedopptak

Hovedopptak er i juni-august. Ved ledig plass skjer tildeling fortløpende i løpet av året.

Oppsigelse

Elevplass i kulturskolen skal sies opp skriftlig innen 1. desember og 10. mai for påfølgende semester.

Betaling

Elevavgifta er kr 3100,- pr skoleår. Kommunen sender ut faktura på kr 1550,- to ganger pr skoleår.

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Lenker

Norsk kulturskoleråd

http://www.kulturskoleradet.no/

Lover

Forvaltningsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

Opplæringslova

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61